منو
حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده FAW (B30 - B50F) 4.6 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده FAW (B30 - B50F) 7/5 لیتر