منو
حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده بسترن B50F 4.5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده بسترن B50F 6/3 لیتر