منو
حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده 405 4.7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده 405 7/4 لیتر