منو
حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده لکسوس is300 6.3 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده لکسوس is300 7/5 لیتر