منو
حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده لکسوس 570 7.5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده لکسوس 570 16/7 لیتر